6004216630fs

[ THERMOSTAT ]

نام فارسی : ترموستات

شماره فنی قطعه : 6004216630fs

وزن قطعه : 0.300 کیلوگرم

حدود قیمت قطعه اصلی در کشور مبداء : 58.58 دلار

6004216630fs

[ THERMOSTAT ]

Machine Brand : KOMATSU

6004216630fs ترموستات

ماشین های سازگار

BULLDOZERS:
D87E-2
D87P-2

DIESEL GENERATORS:
DCA-220SSK S6D125E-2GD-D8 (KDP0003C)
DCA-300SSK SA6D125E-GD-2-E1 (KDP0006C)
DCA-300SSK2 SAA6D125E-2-D2 (KDP0208C)
DCA-400SSK SA6D140E-2-D2 (KDP0007C)
DCA-400SSK2 SA6D140E-3D1 (KDP0207C)
DCA-500SSK SA6D170BE-1 (KDP0008C)
DCA-600SSK SA6D170AE-1-D1 (KDP0009C)
EGS360,380 SAA6D125-P400 (KDP0255C)
EGS630 SAA6D140-P580 (KDP0256C)
EGS650 SA6D170A-1 (KDP0064C)
EGS760 SAA6D170-P740 (KDP0311C)
EGS850 SAA6D170-P800 (KDP0312C)

DUMP TRUCKS:
HD325-6
HD235-7
HD405-7
HD405-7E0
HD405-7R
HD465-3
HD465-5
HD465-7
HD465-7E0
HD465-7R
HD785-5
HD785-5LC
HD785-5LC A10224, A10228 – A10315 KOMATSU (BEPB010709) BFP42-05 (BFP42-05)
HD785-7
HM300-2 S/N A11001 AND UP (HM300-0E)
HM350-1L
HM350-2
HM400-2

ENGINES:
6D125E-2A-45
6D125E-2A-5
6D125E-2B-5
6D125E-2D-5
6D125E-2E
6D125E-2F-5
6D125E-2G-5
6D125E-2H-5
6D125E-2J-5
6D140-1A
S6D125E-2A-6
S6D125E-2B-6
S6D125E-2C-6
S6D125E-2D-6
S6D125E-2E
S6D125E-2E-6
S6D125E-2F-56
S6D125E-2F-6
S6D125E-2G
S6D125E-2G-6
S6D125E-2H
S6D125E-2H-6
S6D125E-2J-6
S6D125E-2L
S6D125E-2L-6
S6D125E-2M-6
S6D140-1A
S6D140-1A-F
S6D140-1B-80
S6D140-1G
S6D140-1G-F
S6D140-1Q
S6D140-1R
S6D140-1U
S6D140-1U-F
S6D140-1W
S6D140-1W-F
S6D140-1X
S6D140-1X-F
S6D140-1Z
S6D140-1Z-F
S6D140E-2A-6
S6D140E-2B-6
S6D140E-2C-6
S6D140E-2D-6
S6D170-1D
S6D170-1D-6A
S6D170-1D-6B
S6D170-1D-6T
S6D170-1D-6W
S6D170-1D-A
S6D170-1D-B
S6D170-1D-R
S6D170-1D-T
S6D170-1D-W
S6D170-1G
S6D170-1G-6A
S6D170-1G-6B
S6D170-1G-6C
S6D170-1G-6W
S6D170-1G-A
S6D170-1G-B
S6D170-1G-C
S6D170-1G-R
S6D170-1G-W
S6D170-1L
S6D170-1L-6D
S6D170-1L-6W
S6D170-1L-B
S6D170-1L-W
S6D170E-2A
S6D170E-2A-6
S6D170E-2A-6D
SA12V140-1A-80
SA12V140-1A-A
SA12V140-1C
SA12V140-1C-A
SA12V140-1D
SA12V140-1D-A
SA12V140-1E-47
SA12V140-1E-A
SA12V140-1M
SA12V140-1P
SA12V140-1Q
SA12V140-1Q-A
SA12V140-1R
SA12V140-1R-A
SA12V140-1S
SA12V140-1S-A
SA12V140-1S-DA
SA12V140-1S-TA
SA12V140-1S-WA
SA12V140-1S-WD
SA12V140-1U
SA12V140-1U-98
SA12V140-1U-9A
SA12V140-1U-A
SA12V170-1D
SA12V170-1D-A
SA6D125E-2A-57
SA6D125E-2A-7
SA6D125E-2A-C
SA6D125E-2A-C7
SA6D125E-2A-K7
SA6D125E-2A-KU
SA6D125E-2B-7
SA6D125E-2C-H7
SA6D125E-2C-L7
SA6D125E-2C-S
SA6D125E-2C-S7
SA6D125E-2C-T7
SA6D125E-2CT-T7
SA6D125E-2G-7
SA6D125E-2GD-W
SA6D125E-2GD-W7
SA6D125E-2L
SA6D125E-2L-7
SA6D125E-3A-7W
SA6D125E-3B-7
SA6D125E-3C-7A
SA6D125E-3C-7L
SA6D125E-3C-7T
SA6D125E-3D-MS
SA6D132-1MM
SA6D140-1B
SA6D140-1B-G
SA6D140-1C
SA6D140-1E
SA6D140-1EE
SA6D140-1EE-G
SA6D140-1FF
SA6D140-1FF-G
SA6D140-1HH
SA6D140-1K
SA6D140-1K-A
SA6D140-1L
SA6D140-1L-A
SA6D140-1LL
SA6D140-1N
SA6D140-1N-G
SA6D140-1P
SA6D140-1P-G
SA6D140-1PP
SA6D140-2A-G
SA6D140-2B-G
SA6D140-2C-5G
SA6D140-2C-G
SA6D140-2D-5G
SA6D140-2D-G
SA6D140E-2A-7
SA6D140E-2A-7D
SA6D140E-2B-7
SA6D140E-2D-7
SA6D140E-3
SA6D140E-3B
SA6D140E-3B-7
SA6D140E-3C-7
SA6D140E-3CM-7
SA6D140E-3E-7
SA6D140E-3G-7
SA6D140E-3H-7
SA6D140E-3J-7
SA6D140E-3L-7
SA6D170-A-1C
SA6D170-A-1E
SA6D170-A-1J
SA6D170-A-1P
SA6D170-A-1P-7U
SA6D170-A-1Q
SA6D170-A-1Q-7
SA6D170-A-1Q-H
SA6D170-A-1T
SA6D170-A-1T-7
SA6D170-B-1B
SA6D170-B-1F
SA6D170-B-1F-7
SA6D170-B-1F-7S
SA6D170-B-1F-SP
SA6D170-B-1J
SA6D170-B-1J-R
SA6D170E-2A
SA6D170E-2A-7
SA6D170E-2A-7D
SA6D170E-2A-D
SA6D170E-2A-MC
SA6D170E-2B
SA6D170E-2B-7
SA6D170E-2C
SA6D170E-2C-7
SA6D170E-2C-WD
SA6D170E-2E
SA6D170E-2E-7W
SA6D170E-3A-7
SA8V170-1A
SA8V170-1C
SAA12V140E-3A
SAA12V140E-3B
SAA12V140E-3B-02
SAA12V140E-3C-02
SAA12V140E-3D-02
SAA12V140E-3E-02
SAA12V140Z-E2-80
SAA12V140Z-E2-90
SAA6D125E-2B-8
SAA6D125E-2C
SAA6D125E-2C-8
SAA6D125E-2D-8
SAA6D125E-3
SAA6D125E-3A
SAA6D125E-3A-8M
SAA6D125E-3A-8W
SAA6D125E-3B
SAA6D125E-3B-8M
SAA6D125E-3B-8W
SAA6D125E-3G-8M
SAA6D125E-3G-8W
SAA6D125E-3H-8M
SAA6D125E-3K
SAA6D125E-3K-8K
SAA6D125E-3K-8M
SAA6D125E-3L-8A
SAA6D125E-3M-8M
SAA6D125E-3N-8M
SAA6D125E-5
SAA6D125E-5A
SAA6D125E-5A-02
SAA6D125E-5B
SAA6D125E-5B-02
SAA6D125E-5BR-W
SAA6D125E-5C
SAA6D125E-5C-02
SAA6D125E-5CR-W
SAA6D125E-5D
SAA6D125E-5D-01
SAA6D125E-5E
SAA6D125E-5E-01
SAA6D125E-5F
SAA6D125E-5F-02
SAA6D125E-5G-02
SAA6D140E-2A-8
SAA6D140E-2B
SAA6D140E-2B-8
SAA6D140E-2D-8
SAA6D140E-2E-8
SAA6D140E-3A-8
SAA6D140E-3B
SAA6D140E-3B-8
SAA6D140E-3C-8
SAA6D140E-3D-8
SAA6D140E-3E-8
SAA6D140E-3G
SAA6D140E-3G-8
SAA6D140E-3H-8
SAA6D140E-3J
SAA6D140E-3J-1
SAA6D140E-3J-8
SAA6D140E-3N-8
SAA6D140E-5
SAA6D140E-5A-01
SAA6D140E-5AR-W
SAA6D140E-5B
SAA6D140E-5B-01
SAA6D140E-5BR-W
SAA6D140E-5C
SAA6D140E-5C-01
SAA6D140E-5CR-W
SAA6D140E-5D
SAA6D140E-5D-01
SAA6D140E-5DR-W
SAA6D140E-5E
SAA6D140E-5E-01
SAA6D140E-5ER-W
SAA6D140E-5F-03
SAA6D140E-5F-K
SAA6D140E-5F-KU
SAA6D140E-5F-W
SAA6D140E-5FR-03
SAA6D140E-5FR-W
SAA6D140E-5G-02
SAA6D140E-5GR-W
SAA6D140E-5H-01
SAA6D140E-5HR-W
SAA6D170E-2A
SAA6D170E-2A-8
SAA6D170E-2C
SAA6D170E-2C-8
SAA6D170E-2D
SAA6D170E-2D-55
SAA6D170E-2D-8
SAA6D170E-3B-8
SAA6D170E-3BC-8C
SAA6D170E-3C-8
SAA6D170E-3D-8
SAA6D170E-3E-8
SAA6D170E-3F-8
SAA6D170E-5-B
SAA6D170E-5A
SAA6D170E-5A-01
SAA6D170E-5AR-W
SAA6D170E-5B-02
SAA6D170E-5B-R2
SAA6D170E-5BR-W
SAA6D170E-5C
SAA6D170E-5C-01
SAA6D170E-5C-R1
SAA6D170E-5CR-W
SAA6D170E-5D-01
SAA6D170E-5DR-W
SDA12V140-1B
SDA12V140-1B-A
SDA12V140-1C
SDA12V140-1C-A
SDA12V140E-1D
SDA12V140E-1D-A
SDA12V140E-1D-AD
SDA12V140E-1D-D
SDA12V140E-1D-DH
SDA6D140E-2E-9
SDA6D140E-3A-9
SDA6D140E-3H-9

EXCAVATORS:
PC400LC-6LK/HD-6LK
PC400LC-6LM/HD-6LM
PC400LC-8
PC450LC-8
PC490LC-10
PW400MH-6
PC600-6
PC600-7
PC600-8
PC750-6
PC750-7
PC800-6
PC800-7
PC800-8
PC850-8

WHEEL LOADERS:
WA450-3MC
WA470-3
WA470-3 ACTIVE
WA470-5
WA470-6
WA470-6 LC
WA470-7
WA470-DZ-3 SERIAL NO.20118 AND UP (WA4703CN)
WA480-5
WA480-6
WA480-6 LC
WA500-3H
WA500-6
WA500-7
WA600-1
WA600-3LK
WA700-1L
WA700-3L
WA800-3LC
WA900-3LC

فروشندگان این قطعه

در صورتی که فروشنده ای برای این قطعه وجود نداشت و یا اینکه مایل به دریافت پیشنهاد قیمت از سایر فروشندگان هستید میتوانید یک درخواست برای این قطعه ایجاد کنید

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات تم -> سربرگ -> منو -> منو موبایل (دسته ها)
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.